Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Diana's English Learning Centre άρχισε το κύκλο εργασιών του το 2009 με στόχο του τη καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών χρησιμοποιώντας τόσο τα τεχνολογικά μέσα όσο και δραστηριότητες που στηρίζονται στην έρευνα και στην συνεργατική μάθηση. Οι συνεχείς επιτυχίες και η τεράστια πρόοδος που παρουσιάζουν συνεχώς οι μαθητές μας αποτελούν για μας κίνητρο και δίνουν το έναυσμα να συνεχίσουμε δυναμικά έχοντας πάντοτε ως κύριο "Μέλημα μας την πρόοδο των παιδιών μας" επειδή η διδασκαλία είναι λειτούργημα και όχι απρόσωπο επάγγελμα. 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
Τα πρώτα βήματα των μικρών μας μαθητών στη ξένη γλώσσα μετατρέπονται σε μια συναρπαστική εμπειρία. Τα παιδιά μέσα από τα ολιγομελή τμήματα επικοινωνούν, εξασκούνται στη γλώσσα και προσέχουν περισσότερο κατά την ώρα του μαθήματος.  Συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και οι καθηγητές είναι πάντα εκεί για αμεσότατη επικοινωνία. Ο καθηγητής εντοπίζει πιο εύκολα ενδεχομένως αδυναμίες και παρεμβαίνει άμεσα. 

Ο πρώτος μας στόχος είναι ο μαθητής να αγαπήσει τα Αγγλικά και αυτό υλοποιείται με την γνωριμία του με τη γλώσσα. Μέσα σε ένα ζεστό περιβάλλον και μαζί με έμπειρο διδακτικό προσωπικό, η διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική.  Επίσης, με την χρήση εποπτικού υλικού και την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ο μαθητής έρχεται πιο κοντά στην γλώσσα και εξοικειώνεται.  Το μάθημα είναι δυνατό να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. 

ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Οι ενήλικες και οι φοιτητές προσαρμόζονται σε μια σύγχρονη μέθοδο εκμάθησης ξένων γλωσσών και βγαίνουν κερδισμένοι.  Η επιτυχία είναι με το μέρος τους μπαίνοντας σε ταχύρρυθμα και ολιγομελή τμήματα.  Δίνουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια σε αυτόν που θέλει να κάνει σπουδές στο εξωτερικό, σε αυτόν που θέλει να έχει μια άριστη πιστοποίηση και σε αυτόν που θέλει να τελειοποιήσει την ξένη γλώσσα που γνωρίζει για να εξελιχθεί στη δουλειά του.

Diana's English Learning Centre began in 2009 with the aim of providing better education for children using both technological resources and activities based on research and collaborative learning.

The constant successes and tremendous progress our students constantly provides motivation for us. Our main concern is always the progress of our children. 

The first steps of our young students in a foreign language are an  exciting experience . Children in small groups  communicate,  practice  language and  are  more attentive during the lesson. They participate in  teamwork and teachers are always there for immediate communication. Teachers can identify weaknesses more easily and guide immediately . 

Our first goal is to teach our pupils to love English and this is accomplished by acquaintance with the language. In a warm environment and with experienced teaching staff, teaching is more  effective.

Also, by using supervisory material and engaging in activities, the student becomes more familiar with the language. Lesson can be tailored to each child's specific needs. 


ADULTS
Adults and students are adapting to a modern  foreign language learning methodsWe give all the necessary tools to those who want to study abroad, those who want excellent certification and those who wants to perfect a foreign language he or she already has knowledge of, in order to develop his or her job.

CONTACT

Address: 9 Katsantioneon Street, Polimedia, 4154 Limassol, Cyprus
Tel: +357 99-878908   Email: con-diana@hotmail.com 

Translate »